Feliratkozás Hírlevélre

Amit tudni kell

Általános szerződési feltételek

  
 1. Kölcsönadó köteles a gépjárművet használatra alkalmas állapotban, a szükséges és érvényes hatósági igazolásokkal ellátva átadni a kölcsönvevőnek. (forgalmi engedély, biztosítási csekk, zöldkártya)

 2. Kölcsönzéshez szükséges dokumentumok:
     A. Magánszemélyeknél:
         személyi igazolvány vagy útlevél, lakcímkártya, jogosítvány, taj kártya, adókártya, 2 db 60 napnál nem régebbi közüzemi  csekk vagy számlalevél
     B. Cégeknél:
         30 napnál nem régebbi cégkivonat, aláírási címpéldány, meghatalmazás, (ha nem aláíró a cégben) és bélyegző
     C. Külföldieknél:
         Útlevél, jogosítvány, dombornyomású bankkártya, magyarországi tartózkodási cím és állandó lakcím
         A szükséges dokumentumok hiányában meghiúsult kölcsönszerződés a foglaló elvesztésével jár!

 3. Kölcsönvevő köteles a gépjárművet és a részére átadott hatósági engedélyeket a kölcsönszerződés lejártával, az átadás-átvételi nyilatkozatban megjelölt állapotban visszaadni.

 4. Kölcsönvevő a kölcsönzési idő alatt a gépjárművet köteles rendeltetésszerűen használni, a használat időtartamától függően a szükséges karbantartásokról gondoskodni (olaj, hűtővíz, guminyomás, megfelelő üzemanyag, stb.) A nem rendeltetésszerű használatból eredő, ill. a biztosító által nem térített károkért - függetlenül a vezető személyétől - Kölcsönvevő vállalja az okozott kár utáni teljes anyagi felelősséget. (pl: ittas vagy jogosítvány nélküli vezetés, stb.)

 5. A gépjármű Casco biztosítással rendelkezik, 23. életévét betöltött vezetők esetében az önrész összege (amely értékig, Kölcsönvevő vállalja az anyagi felelősséget, amennyiben az, a károkozó gépjármű felelősségbiztosításából, vagy máshonnan meg nem térül) : 100.000 / 200.000 forint illetve 10 %. A 23. életévüket be nem töltött vezetők esetén a Casco önrész az Uniqa / Union Biztosító szerződési feltételeiben meghatározott mértékű, mely aktuális szerződési feltételeket ügyfél jelen általános szerződési feltételek mellékleteként kölcsönadó kölcsönbe vevő részére átad.

 6. Lopás, vagy a gépjármű egyéb módon történő eltulajdonítása esetén, a casco biztosítás terhére a kárrendezés akkor lehetséges, ha Kölcsönvevő a gépjármű kulcsait (pótkulcsokat is beleértve) továbbá forgalmi engedélyét az átvételkori állapotban, haladéktalanul visszajuttatja Kölcsönadó részére.  Egyéb esetben a jármű, a megkötött kölcsönszerződés I. pontjában meghatározottak szerinti értéke az irányadó a kártérítés tekintetében, amelyre Kölcsönvevő teljes anyagi felelősséget vállal. A gépjárműben keletkezett esetleges károkért, függetlenül a vezető személyétől az anyagi felelősség mindenkor Kölcsönvevőt terheli.

 7. Kölcsönvevő defekt esetén (pótlás párban vagy azonos típusúval!), valamint az utastér illetve a gépjármű aljának rongálódásáért teljes anyagi felelősséggel tartozik Kölcsönadó felé (Casco biztosítás terhére nem rendezhető kár).

 8. Kölcsönvevő köteles személyi sérüléssel, vagy anyagi kárral járó balesetnél a rendőrség intézkedését kérni, ill. a gépjármű feltörése, rongálása, ellopása esetén a rendőrkapitányságon feljelentést tenni és az erről szóló okiratot (jegyzőkönyv, igazoló lap, stb.) a Kölcsönadó irodában leadni. Balesetnél Kölcsönvevő köteles kellő gondossággal eljárni, az ügy tisztázására mindent megtenni, a káreseményben résztvevők minden lehetséges adatát beszerezni (pl. másik jármű rendszáma, a tulajdonos/vezető neve, címe, helyszínrajz, esetleg fénykép). Kölcsönvevőnek nincs megegyezési joga, Kölcsönadó sérelmére semminemű elismerő nyilatkozatot nem tehet.
A járművel kapcsolatos minden közúti esemény (koccanás, üvegtörés, jármű eltűnése, stb.) 24 órán belül jelenteni a Kölcsönadó irodának. Kölcsönvevő baleset, vagy meghibásodás esetén előzetes egyeztetésalapján köteles - Kölcsönadó költségére - gondoskodni a jámű biztonságos elhelyezéséről, örzéséről.
Kölcsönvevő köteles tájékoztatni Kölcsönadót minden a jármű esetleges szabálytalan parkolásával, úthasználatával kapcsolatos eseményről (közlekedéesi bírság kiszabása, felszólítás parkolási pótdíj megfizetésére, stb.) csakúgy, mint az általa elkövetett közlekedési szabályszegésekről és közigazgatási birsággal sújtható cselekményekről. Bérlő tudomásul veszi és kifejezetten hozzájárul, hogy Kölcsönadó jogosult Kölcsönvevő esetleges szabálytalan parkolásával, díjfizetés kötelezettségével járó úthasználatával kapcsolatos költségeket(birságok,pótdíjak, stb.), továbbá az esetleges közigazgatási birságokat Kölcsönvevővel szemben a bérleti díj beszedésével egyező módon érvényesíteni a bérlet megszűnését követően is. 

  9. Casco biztosítással rendezett, (kölcsönvevő hibájából eredő) kárnál az önrész megtérítésén túl az alábbi járulékos költségek is Kölcsönvevőt terhelik: kötelező biztosítás emelkedés (bonus – malus: 3 fokozat), roncs szállítás biztosító által nem térített része. Totálkár esetén: egy évi Casco biztosítási díj időarányos fizetése, biztosító által számolt gk. avulás, a hitelnyújtó bank felé felmerülő esetleges hiány kiegyenlítése. (pl: árfolyamváltozás, hitellezárási díj, stb.). Casco (saját hibás) kárnál a KGFB nem terjed ki a vezetőre.

10. A kölcsönzött jármű kulcsának elvesztése esetén a biztosító által meghatározott módon történő kulcspótlás, ill. zárcsere költségei teljes mértékben Kölcsönvevőt terhelik. A gépjármű papírjainak elvesztése esetén (forgalmi engedély, környezetvédelmi kártya) köteles azt azonnal bejelenteni a rendőrhatóságnál, továbbá köteles az ebből eredő kárt megtéríteni.  

11. A kölcsönzés napi 300 kilométer használatot, Kölcsönadó előzetes engedélye esetén korlátozás nélküli külföldre történő határátlépési engedélyt, másodvezetői lehetőséget tartalmaz. (assistance kártya kiváltása Kölcsönvevő opcionális lehetősége!!!)

12. Kölcsönvevő kijelenti, hogy a gépjárművel való bűncselekmény elkövetése esetén a következményekért teljes jogi és anyagi felelősséget vállal. (büntetőeljárásban foganatosított intézkedések költségei, tárolási díj, ügyvédi költség, perköltség, elkobzás, stb).

13. Kölcsönvevő köteles a szerződés "Revizió" rovatában jelzett km-számláló állásánál a műszaki szemlét a Kölcsönadó által megjelölt helyen és időben elvégeztetni. A szemle későbbi elvégzése, ill. elmulasztása esetén +500 km túllépés elérésével nettó 40.000 Ft-ot, e felett minden megkezdett 100 km-re további nettó 1.000 Ft-ot kell Kölcsönadó részére kötbérként megfizetni.

14. Bármilyen felmerülő kár vagy műszaki hiba okának megállapítására, ill. anyagi értékének meghatározására a felek a megfelelő szakszerviz ( Porsche Hungaria, Opel Interat Kft Budakeszi, Wallis Motor, Mercedes-Benz Magyaország ) véleményét magukra nézve kötelezően elfogadják.

15. Műszaki hiba esetén Kölcsönadó cseregépjárművet csak esetleges szabad kapacitás függvényében belföldön tud biztosítani. Kölcsönadó műszaki hiba esetén köteles időarányos díj visszatérítésre.

16. Kölcsönvevő a kölcsönzési idő alatt bekövetkező műszaki hiba bekövetkeztekor Assistance kártya megléte esetén műszaki segítséget vehet igénybe külföldön.

17. A teljes körű biztonság érdekében, külföldi út alkalmával Kölcsönvevőnek és az utasoknak ajánlott valamelyik nagyobb biztosítótársaságnál utazási biztosítást, (baleset, poggyász, betegség, sürgősségi gyorssegély, stb.) valamint szgk. esetén Assistance biztosítást is kötniük.

18. A gépjármű bármilyen műszaki hibájából, vagy gyári értéken felüli fogyasztásából eredő kölcsönvevőnek esetleges többletköltségéért (pl: szállás, telefon, külföldi bérautó igénybevétele, stb.) Kölcsönadó semmilyen anyagi és jogi felelősséget nem vállal. (lásd 17. pont ajánlása) Kölcsönadó semmilyen módón nem felelős Kölcsönvevő által a gépjárműben elhelyezett tárgykért, értékekért, azok károsodásáért vagy eltűnéséért. Szintén nem felel Kölcsönadó azokért a közvetett vagy következményes károkért, melyek Kölcsönvevőt a gépjármű meghibásodásából eredendően érik.

19. Cigaretta csikk és hamu mentesség , valamint a külső-belső tisztaság és a gépkocsi állapotának megőrzése (minimál kár) érdekében a kaució mértéke - típustól függően - a mindenkori ártáblázat szerint.

20. Kölcsönzési idő: A minimális bérleti időtartam három nap. Egy bérleti nap 24 órából áll, mely a gépjármű átvételének az átvételi lapon feltüntetett időpontjában kezdődik. A bérlet kezdő időpontjához viszonyított pótlólagos órákra, illetve a tervezett leadás időpontjához viszonyított késés 1 plusz nap felszámítását jelenti. Kölcsönvevő tudomásul veszi, hogy amenyiben a bérelt járművet a bérleti időszak végén a bérleti feltételektől eltérően nem az üzleti nyitvatartás ideje alatt adja le, úgy a gépjármű állapotlap felmérése és a bérleti szerződés lezárására a lesadást követő munkanap üzleti nyitvatartása idején kerül sor, mely eseményeken Kölcsönvevő jogosult jelenlenni. Kölcsönvevő lemond arról, hogy a távollétében tartott állapotfelmérés és szerződés lezárás megállapításait vitassa és tudomásul veszi, hogy atávollétében tartott állapotfelmérés során megállapított, a bérlet során keletkezett káreseményekre fizetési kötelezettsége, kártérítési felelőssége a 6-7. pont szerint fennáll, melyet Kölcsönadó jogosult Kölcsönvevővel szemben a megfizetett kaucióból levonni, illetve a bérleti díj beszedésével egyező módon érvényesítenia bérlet megszűnését követően is.

21. Hosszabbítás: Ha Kölcsönvevő a kölcsönzés időtartamát hosszabbítani kívánja, úgy Kölcsönadót a kölcsönzési idő lejárta előtt legalább 24 órával köteles írásban értesíteni, valamint a szerződés lejártáig az ellenszolgáltatás rendezéséről gondoskodni.

22. Bérleti díj: A bérleti díj magában foglalja a kötelező- és CASCO biztosítás díját, a javítás (kivéve gumidefekt), karbantartások, kenőanag-utántöltés koltségeit. A bérlet ideje alatt felmerülő egyébköltségek (üzemanyag, perkols, útdj, rév, stb.) Kölcsönvevőt terhelik.

23. Foglaló: Kölcsönvevő tudomásul veszi, hogy a foglaló összege nem kerül visszafizetésre, ha nem rendelkezik a szükséges összes dokumentummal és ezáltal a kölcsönzés meghiúsul, vagy a kölcsönzés kezdete előtt 48 órán belül a kölcsönzést visszamondja.

24. Ha Kölcsönvevő a megállapított időn belül a gépjárművet nem szolgáltatja vissza, ill. a kölcsönzési idő meghosszabbításáról Kölcsönadót írásban nem értesíti, valamint a további kölcsönzési napidíjról nem gondoskodik, úgy minden további megkezdett 24 órára a megállapított napi kölcsönzési díj kétszeresét köteles fizetni utólag a Kölcsönadónak.

25. Kölcsönvevő kijelenti: bármely vitás kérdés esetén elfogadja Kölcsönadó teljes körű anyagi és jogi képviselőjeként a Dr. Ivanics Éva ügyvédi irodát. A felmerülő többletköltségek Kölcsönvevőt terhelik.

26. Szerződő felek kijelentik, hogy vitás esetben a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve hatáskör függvényében a Fővárosi Törvényszék illetékességét fogadják el.

27. Kölcsönadó kijelenti, hogy a gépjármű saját tulajdonát képezi.

28. A gépjárművet viszontkölcsönözni szigorúan tilos és büntetendő! Kölcsönvevő aláírásával tudomásul veszi, hogy a gépjármű bérleti időn túli önkényes használata bűncselekményt valósít meg és rendőrségi feljelentést von maga után.

29. A kölcsönjármű kölcsönzési idejének szerződésben foglalt lejárati dátuma előtt történő visszaadása nem jár díjvisszatérítéssel, de a fennmaradó összeg egy későbbi kölcsönzés díjába beszámítható.